วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8

 

           1.   ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน

                        1.1  การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์อย่างไร

                       1.2   หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง

                       1.3  การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร

                       1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

                       1.5  รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

            2.  ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มละ 5 คน เพื่อร่วมกันจัดทำเรื่องราวสั้น ๆ เพื่อนำเสนอหน้าชั้น โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 10 นาที ในขณะนำเสนอนั้น ให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นสามารสอบถามแผนการรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น เพื่อบรรจุในเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยในแผ่นนั้นจะระบุว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลนั้น ๆ จะหาได้จากแหล่งใด แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้แทนขึ้นนำเสนอแผนหน้าชั้นเรียน

 

           3.  ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนบันทึกว่าจากกิจกรรมในหัวข้อ 3 ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกลุ่มของตนเอง และจากกลุ่มอื่น ๆ และหากมีการทำกิจกรรมนี้ซ้ำอีกน่าจะมีการแก้ไขที่จุดใดสำหรับกลุ่มของผู้เรียนเอง

 

           4.  ผู้สอนหาบทความเกี่ยวกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (จากเว็บไซต์หรือจากหนังสือพิมพ์)มาอ่านให้ผู้เรียนฟัง แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดความคิดเห็นว่าจากมุมมองของชุมชนของผู้เรียน การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

                              ก. ในปัจจุบัน    ข. ใน 5 ปีข้างหน้า    ค. ใน 10 ปีข้างหน้า    เพราะเหตุใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น