วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปสาระสำคัญ

 

          การนำเสนองานมีวัตถุประสงค์  คือ  เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนอ  และให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ  ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ  การใช้สื่อ  โสตทัศนศึกษาช่วยให้เกิดการรับรู้ช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น  รวมทั้งช่วยให้จดจำเนื้อหาได้มากขึ้น  ทั้งนี้ หลักการขั้นพื้นฐานของการนำเสนอผลงานมีจุดเน้นสำคัญ  คือ  การดึงดูดความสนใจ  ความชัดเจนและเสียงประกอบที่เหมาะสมด้วย

         เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานนั้น  แต่เดิมมักใช้เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายแผ่นใสเป็นหลัก  แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพแอลซีดี  รูปแบบการนำเสนอที่ยังนิยมใช้กันมากคือ  การนำเสนอแบบ Slide Presentation โดยใช้โปรแกรม PowerPoint  แต่มีแนวโน้มว่าการนำเสนอแบบ  Web Page  อาจเข้ามาแทนที่

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน

 

1. หลักการนำเสนอผลงาน

           ในหน่วยการเรียนรู้ก่อนๆ  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานรูปแบบต่าง ๆ   มาบ้างแล้ว การสร้างผลงานที่ดีนั้นต้องอาศัยความรู้   และทักษะตลอดจนความคิด  สร้างสรรค์ แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การสะสมประสบการณ์จากการที่ได้พบเห็นตัวอย่าง  และเรียนรู้จากตัวอย่าง

 

           ในหน่วยการเรียนรู้นี้  จะกล่าวถึงการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่หาได้ทั่วไป การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์  คือ

 

            1.  ให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนอ

             2.  ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8

 

           1.   ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน

                        1.1  การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์อย่างไร

                       1.2   หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง

                       1.3  การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร

                       1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

                       1.5  รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการนำเนอผลงาน

 

            ก่อนยุคคอมพิวเตอร์  การนำเสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนา  มักจะใช้เครื่องมือสองอย่างคือ  เครื่องฉายสไลด์  (Slide projector)  และเครื่องฉายแผ่นใส  (Overheard projector)  การใช้งานเครื่องฉายสไลด์ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องใช้กล้องถ่ายรูปใส่ฟิล์มพิเศษ  ที่ล้างออกมาแล้วเป็นภาพสำหรับฉายโดยเฉพาะ และต้องนำฟิล์มนั้นมาตัดใส่กรอบพิเศษ  จึงจะนำมาเข้าเครื่องฉายได้ ข้อดีของการฉายสไลด์ คือ ได้ภาพที่สวยงามและชัดเจนแต่  ข้อเสีย  คือ ต้องฉายในห้องที่มืดมาก เครื่องฉายแผ่นใสเป็นเครื่องที่ใช้งานทั่วไปได้มากกว่า แผ่นใสที่ใช้ตามปกติมีขนาดประมาณ 8 นิ้วคูณ 10 นิ้ว มีสองแบบ คือ  แบบใช้ปากกา(พิเศษ)เขียน  กับ แบบที่ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นใสแบบใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารใช้เขียนได้แต่แบบเขียนใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้เพราะแผ่นใสจะละลายติดเครื่องถ่ายเอกสารทำให้เครื่องเสียเวลาซื้อแผ่นใสจึงต้องใช้ความระมัดระวังดูให้ดีว่าเป็นชนิดที่ตรงกับความต้องการหรือไม่  การฉายแผ่นใสสามารถทำได้ในห้องที่ไม่ต้องมืดมาก  เมื่อมาถึงยุคคอมพิวเตอร์  เครื่องมือที่ใช้นำเสนอผลงานก็เปลี่ยนไป  เครื่องมือหลัก    คือ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 

              ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์  รูปแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี  2  รูปแบบ   คือ

 

1 การนำเสนอแบบ Slide Presentation

      1.1  โดยใช้โปรแกรม Power Point

              เป็นโปรแกรมนำเสนอผลผลงานในชุด  Microsoft  Office   เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมาก     มีแม่แบบ  (Template)  ให้เลือกใช้หลายแบบ  องค์ประกอบหลักของแต่ละหน้าของการนำเสนอคือ  หัวข้อ  (Little)  กับส่วนเนื้อหาหลัก  (Body text)  เนื้อหาหลักมักจะถูกนำเสนอในแบบของ Bull Point คือ  การใช้เครื่องหมายพิเศษนำหน้าข้อความที่สั้นกระทัดรัด   แต่ได้ใจความมีการจัดลำดับความสำคัญของข้อความโดยการย่อหน้า

 

clip_image002

ภาพแสดง  โปรแกรมนำเสนอผลงาน  (power Point)

จัดลำดับความสำคัญของข้อความ โดยการย่อหน้า

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 8

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

      หน่วยการเรียนที่  8 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

           1.  หลักการนำเสนอผลงาน

           2.  เครื่องมือที่ใช้ในการนำเนอผลงาน

           3.  รูปแบบการนำเสนอผลงาน

           4.  สรุปสาระสำคัญ

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8