วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน

 

1. หลักการนำเสนอผลงาน

           ในหน่วยการเรียนรู้ก่อนๆ  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานรูปแบบต่าง ๆ   มาบ้างแล้ว การสร้างผลงานที่ดีนั้นต้องอาศัยความรู้   และทักษะตลอดจนความคิด  สร้างสรรค์ แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การสะสมประสบการณ์จากการที่ได้พบเห็นตัวอย่าง  และเรียนรู้จากตัวอย่าง

 

           ในหน่วยการเรียนรู้นี้  จะกล่าวถึงการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่หาได้ทั่วไป การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์  คือ

 

            1.  ให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนอ

             2.  ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ

            กานำเสนอผลงานโดยใช้สื่อโสตทัศนศึกษานั้น  มีเหตุผลเบื้องลึก  คือ  หลักจิตวิทยาการเรียนรู้  ซึ่งได้มีการค้นพบจากนักวิจัยว่า  การรับรู้ข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผัสสองอย่าง  คือ ทั้งตาและหูพร้อมกันนั้น ทำให้เกิดการรับรู้ที่ดีกว่า รวมทั้งเกิดความสามารถ ในการจดจำได้มากกว่าการรับรู้โดยผ่านตาหรือหู  อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  จึงได้มีการพัฒนาสื่อ    โสตทัศนศึกษารูปแบบต่าง ๆ   ขึ้นมาใช้งาน

 

หลักการขั้นพื้นฐานของการนำเสนอผลงานมีจุดเน้นสำคัญ  คือ

 

1.1  การดึงดูดความสนใจ

            โดยการออกแบบให้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้น  ชวนมอง  และมีความสบายตาสบายใจเมื่อมอง ดังนั้นการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  สีพื้น  แบบสี  และ ขนาดของตัวอักษร  รูปประกอบ  ฯลฯ   ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้

 

1.2  ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา

             ส่วนที่เป็นข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความชัดเจน  ส่วนที่เป็นภาพประกอบ ต้องมีส่วนสัมผัสอย่างสร้างสรรค์กับข้อความ  ที่ต้องการสื่อความหมาย   การใช้ภาพประกอบมีประโยชน์มากดังคำพังเพยภาษาอังกฤษที่ว่า  “A picture  is  worth  a words”  หรือ  “ ภาพภาพหนึ่งที่มีค่าเทียบเท่าคำพูดหนึ่งพันคำ”   แต่ประโยคนี้คงไม่เป็นความจริงหากภาพนั้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับความหมายที่ต้องการสื่อ  ดังนั้น  ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ภาพใดประกอบ  จึงควรตอบคำถามให้ได้เสียก่อนว่าต้องการใช้ภาพเพื่อสื่อความหมายอะไร  และภาพที่จะเลือกมานั้นสามารถทำหน้าที่สื่อความหมายเช่นนั้นจริงหรือไม่

 

1.3 ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

            การสร้างจุดเน้นต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย  เช่น  กลุ่มหมายเป็นเด็กการใช้สีสด  และภาพการ์ตูนมีความเหมาะสม  แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่  และเนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องวิชาการ หรือ ธุรกิจ การใช้สีสันมากเกินไปและการใช้รูปการ์ตูน  อาจจะทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือเพราะขาดภาพลักษณ์ของการเอาจริงเอาจังไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น