วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปสาระสำคัญ

 

          การนำเสนองานมีวัตถุประสงค์  คือ  เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนอ  และให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ  ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ  การใช้สื่อ  โสตทัศนศึกษาช่วยให้เกิดการรับรู้ช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น  รวมทั้งช่วยให้จดจำเนื้อหาได้มากขึ้น  ทั้งนี้ หลักการขั้นพื้นฐานของการนำเสนอผลงานมีจุดเน้นสำคัญ  คือ  การดึงดูดความสนใจ  ความชัดเจนและเสียงประกอบที่เหมาะสมด้วย

         เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานนั้น  แต่เดิมมักใช้เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายแผ่นใสเป็นหลัก  แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพแอลซีดี  รูปแบบการนำเสนอที่ยังนิยมใช้กันมากคือ  การนำเสนอแบบ Slide Presentation โดยใช้โปรแกรม PowerPoint  แต่มีแนวโน้มว่าการนำเสนอแบบ  Web Page  อาจเข้ามาแทนที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น