วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 8

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

      หน่วยการเรียนที่  8 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

           1.  หลักการนำเสนอผลงาน

           2.  เครื่องมือที่ใช้ในการนำเนอผลงาน

           3.  รูปแบบการนำเสนอผลงาน

           4.  สรุปสาระสำคัญ

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

           1.  บอกหลักการนำเสนอผลงานผลงานได้

           2.  เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำเสนอผลงานได้

           3.  เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอผลงานได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

           1.  อ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้

           2.  ทำกิจกรรมประจำหน่วย

           3.  อภิปรายในห้องเรียน

          4.  หาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นและทำรายงานกลุ่ม

 

การวัดและการประเมินผล

           1.  วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มีดังนี้

           2.  การสังเกตความสนใจ

           3.  การซักถามความเข้าใจ

           4.  การศึกษาค้นคว้า

           5.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

           6.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

          7.  การสอบกลางภาคเรียน

          8.  การสอบปลายภาคเรียน

2 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจแล้ว..ควรตกแต่งเนื้อหาให้น่าสนใจด้วยภาพการ์ตูนหรืออื่น ๆ และให้สีสันที่อ่านง่ายและชัดเจน

    ตอบลบ